Μενου
Το καλαθι μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Αναφορικά με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, εφεξής η εταιρία «INTERCOS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» με έδρα στην Αθήνα και διεύθυνση Μέντας 4, Αχαρναί, ΑΦΜ 801197824, ο ηλεκτρονικός διαδικτυακός τόπος « www.wabibeauty.com » και «franchise.wabibeauty.com », καθώς και κάθε δικαιοδόχος της εταιρίας δυνάμει σύμβασης δικαιόχρησης, θα καλούνται «η εταιρία».

2. Η εταιρία σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης για την αγορά προϊόντων ή παροχής υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη συνεργασία με την εταιρία, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με την εταιρία, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

3. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και των πελατών της εταιρίας, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους παρόντες Όρους, προς τους οποίους η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως.

4. Η εταιρία ειδικότερα, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται κατά την έννοια του νόμου τα προσωπικά δεδομένα που οι πελάτες και χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου έχουν παράσχει προς αυτήν με τη ρητή συγκατάθεσή τους και για τους εξής σαφώς περιγραφόμενους κατά τα αμέσως κατωτέρω σκοπούς:
  • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του δικτυακού τόπου της εταιρίας (όπως π.χ. αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ) ή απευθείας από τα καταστήματα της εταιρίας
  • για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών χρηστών/επισκεπτών.
  • για την συλλογή πληροφοριών από τους πελάτες/χρήστες/επισκέπτες σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν.
  • για την ενημέρωση των πελατών/χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα της εταιρίας μέσω σχετικού ενημερωτικού μηνύματος (newsletter) μετά από συγκατάθεσή τους.
  • για την ενημέρωση των πελατών/χρηστών/επισκεπτών για προσφορές της εταιρίας, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.
  • για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της εταιρίας από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των πελατών/χρηστών/επισκεπτών.
  • για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους πελάτες/χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.
  • για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της εταιρίας, των διαδικτυακών τόπων της και των σημάτων της

5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι η εταιρία στην έδρα της οποίας θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο. Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι πελάτες/χρήστες/επισκέπτες της εταιρίας και του διαδικτυακού τόπου αυτής είναι μόνον η εταιρία που δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω πελάτες/χρήστες/επισκέπτες, όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.

6. Δικαιώματα πελατών/χρηστών/επισκεπτών:
α) Να γνωρίζουν τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που η εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά τους δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).
β) Να ζητήσουν τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
γ) Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού).
δ) Να εναντιωθούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που η εταιρία τηρεί (δικαίωμα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία που η εταιρία τηρεί (δικαίωμα στη λήθη).
στ) Να ζητήσουν τη μεταφορά των δεδομένων από την εταιρία, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
Σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματα: i. Τα υπό γ, δ  και ε δικαιώματα ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους. ii. Η εταιρία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.   iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της εταιρίας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
ζ) Να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε τρόπο

7. Οι πελάτες/χρήστες/επισκέπτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από την εταιρία ενημερωτικών και διαφημιστικών ή προωθητικών υλικών

8. Ποια δεδομένα τηρεί η εταιρία:
Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ημερομηνία  γέννησης, φύλο κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από τους πελάτες/χρήστες/επισκέπτες ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές,
Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τους πελάτες/χρήστες/επισκέπτες ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές.
Κατάρτιση προφίλ ή αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης
Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, καθώς και για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, η εταιρία ενδέχεται να καταρτίσει το προφίλ των πελατών/χρηστών/προμηθευτών χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα. Σε περιπτώσεις όπου η εταιρία λαμβάνει απόφαση αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που αφορούν ή επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο τους πελάτες/χρήστες/επισκέπτες, θα τους παρέχει ειδικότερη ενημέρωση και, όπου απαιτείται, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή τους.

9. Αποδέκτες των δεδομένων
Κατά την εκτέλεση των εργασιών της εταιρίας και στις περιπτώσεις που η εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεση των πελατών/χρηστών/επισκεπτών, αποδέκτες των δεδομένων μπορεί για παράδειγμα να είναι οι υπάλληλοι της εταιρίας και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων (δικαιοδόχων, προμηθευτών, πελατών, φορέων στους οποίους η εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών κτλ

10. Άσκηση δικαιωμάτων:
Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους οι πελάτες/χρήστες/επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται  εγγράφως, στη Διεύθυνση INTERCOS A.E., ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΜΕΝΤΑΣ 4, ΑΘΗΝΑ, ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13677 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@wabibeauty.com. Η εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει σε κάθε αίτημα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρία θα ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη/χρήστη/ επισκέπτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η εταιρία δύναται είτε να επιβάλλει στον Πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

11. Πώς προστατεύει η εταιρία τα προσωπικά δεδομένα;
Η εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

12. H παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά, από τις 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το παρόν βρίσκεται επίσης αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας στην ηλεκτρονική δ/νση και franchise.wabibeauty.com και διατίθεται και από τα καταστήματά της.